پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

photo catia خیلی جالب

http://www.4shared.com/file/AXCFvShb/photo_catia.html