پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

توپ 40 تیکه CATIA

http://www.4shared.com/file/srbvzjfs/top_40_tyke.html