پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

قالبهای رزینی

     تشریح مراحل ساخت پروندة عملی

قسمت ساخت قالب تزریق

مرحلة 1:

ابتدا حفره های قالب به اندازة مورد نیاز با توجه به تلرانسهای مورد نظر ماشین کاری شدند و برای هر قطعه 4 سوراخ راه به در به پشت قالب برای ریختن رزین ماشین کاری شد.

 

مرحلة 2:

در این مرحله شیب مثبت را بر روی مدل اعمال کردیم.

 

مرحلة 3:

مدل مورد نظر را از محل خط جدایش در یک حفره قالب توسط گچ موقعیت دهی می کنیم. به طوری که سطح گچ با

دور جدایش قالب و قطعه همسان شود. بعد از خشک شدن گچ بر روی آن رنگ می زنیم تا سطح آن صاف و یکنواخت

شود. به علت اینکه رزین حفرة دوم قالب در گچ نفوذ نکند بر روی آن رنگ می زنیم.

 

مرحلة 4:

روی مدل و گچ را واکس جداکننده می زنیم و نیمة دوم قالب را بر روی نیمة اول قرار داده و تحت فشار قرار می دهیم  و رزین را از سوراخهایی که در مرحلة اول تعبیه کرده ایم بر روی قطعه ریخته گری می کنیم.

بعد از گذشت 8 ساعت دو نیمه قالب را از هم جدا می کنیم و در این مرحله گچ را از نیمة اول تراشیده و بعد از تمیزکاری و جدا کردن قطعه از رزین بر روی رزین و مدل واکس می زنیم و دو نیمه را بر روی هم قرار داده و تحت فشار قرار داده و رزین را از سوراخهای نیمة دوم قالب بر روی قطعه می ریزیم و بعد از گذشت 8 ساعت دو نیمه را از هم جدا می کنیم.

در مرحلة آخر راه گاه های قالب را تعبیه می کنیم و قالب آماده برای تست می شود.

 

مشکلات پیش آمده در حین ساخت و تست قالب و راه حل ها:

1-                         به وجود آمدن حبابهای هوا در هنگام مخلوط کردن رزین با هاردنر

راه حل:

 باید فرآیند مخلوط کردن رزین و هاردنر در خلاء صورت گیرد.

به علت در دست نبودن محیط خلاء، از یک دستگاه جارو برقی برای این کار استفاده کردیم.به این ترتیب کههاردنر را بر روی رزین ریخته و آن دو را با هم مخلوط نمیکنیم، ظرف حاوی رزین را داخل محفظه خلاء قرار میدهیم وپس از ایجاد خلاء کامل مخلوط کن را روشن می کنیم  تا رزین و هاردنر با هم ترکیب شوند.

 

2- به وجود آمدن حفره های بزرگ در هنگام ریختن رزین:

راه حل:

 باید رزین از یک نقطه ریخته شود. و همچنان که از یک سمت قطعه را می پوشاند هوا را به سمت دیگر هدایت کند تا تمام محفظه از رزین پر شود .

 

3- به وجود آمدن اعوجاج در روی سطح رزین:

راه حل:

 غلظت واکس جداکننده بالا بود که در مراحل بعدی از نوعی واکس با غلظت کمتر استفاده شد.

4- بریده شدن رزین تحت تنش برشی:

راه حل:

 قسمتهایی از حفره که تحت تنش های برش بیشتری قرار می گیرند باید تقویت شده یا ضخامت بیشتری داشته باشند.

5- تاب برداشتن قطعه :

راه حل:

زمان کلمپ دستگاه کم می باشد. چون حفره ها رزینی می باشد، برای انتقال حرارت به سمت بیرون قالب، باید زمان کلمپ ( بسته بودن قالب ) را بیشتر کنیم.

6- پر نشدن حفره های قالب در هنگام تزریق:

راه حل:

 چون در قالبهای رزینی حفرة دوم بر روی حفرة اول ریخته گری می شود هیچگونه راهی برای خروج هوا باقی نمی ماند به همین دلیل باید چند عدد ( Vent) راه خروج هوا بر روی رزین ایجاد شود.

کار برد دوم رزینهای قالبسازی در هم محور کردن بوشهای راهنما با میل راهنما:

برای هم محور کردن بوش و میل راهنماها توسط رزین ها ابتدا قطر سوراخهای بوش و میل راهنماهای  قالب را به اندازة 6mm نسبت به میل راهنماها بزرگ تر سوراخ می کنیم، به همین ترتیب از هر طرف به اندازة 3 میلیمتر جا برای رزین پیدا می کند، میل راهنماها را در جای خود موقعیت دهی می کنیم و رزین را به قسمت خالی بین میل راهنما و نیمة قالب تزریق می کنیم و بعد از خشک شدن رزین میل راهنماها را از جای خود خارج می کنیم.

در  مرحلة بعد باید بوش راهنماها ثابت شود که به ترتیب زیر عمل می کنیم:

میل راهنماها را  در جای خود قرار داده نیمة دوم قالب را بر روی نیمة اول قرار می دهیم و توسط گیره تحت فشار قرار می دهیم. در این هنگام بوشهای راهنما را درون راهنماها قرار می دهیم و رزین را به فاصلة هوایی که قبلاً ایجاد شده بود تزریق می کنیم و بوش راهنما را ثابت می کنیم.

 

 

دقیقاً از این روش برای هم محور کردن هر نوع یاتاقان یا بلبرینگ نیز می توان استفاده کرد. که یک نمونة عملی آن را در شکل زیر مشاهده می کنید.