پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

پلی اکسی متیلن POM H4320 Q600

High molecular weight grade for the extrusion of semi finished product. Particularly thick walled product can be extruded at high output rates. The material also features high thermal stability and low discoloration.
Abbreviated designation according to ISO 1043: POM
Designation according to ISO 9988-1, POM-K,E-GNR,01-002.

 

 

 

Melt Volume-Flow Rate

حجم ذوب - سرعت سیال

Temperature

دما

Load

بارگذاری

Molding shrinkage (parallel)

افت قالب یا جمع شدگی قالب (پارالل)

Molding shrinkage (normal)

افت قالب یا جمع شدگی قالب (نرمال)

 

Tensile Modulus

مقدار کششش پذیری

Yield stress

تنش تسلیم

Yield strain

میزان کرنش

Nominal strain at  break

حداقل کرنش  در  شکستن

Stress at 50% Strain

میزان فشار در 50%کرنش

Stress at break

تنش تسلیم

Strain at break

میزان کرنش

Tensile creep modulus (1 h)

مقدار کششش پذیری در رفتگی

Tensile creep modulus (1000 h)

مقدار کششش پذیری در رفتگی

Charpy impact strength(+23˚c)

استحکام برخورد (پاندولی)

Charpy impact  strength (-30˚c)

استحکام برخورد (پاندولی)

Charpy notches impact strength (+23˚c)

استحکام ضربه ای در حالت دارای  شیار(پاندولی)

Charpy notches impact strength (-30˚c)

استحکام ضربه ای در حالت دارای  شیار(پاندولی)

Tensile notches impact strength (+23˚c)

کشش ضربه ای در حالت دارای شیار(پاندولی)

Puncture -maximum forced (+23˚c)

حداکثر نیروی شکست

Puncture -maximum forced (-30˚c)

حداکثر نیروی شکست

Puncture energy (+23˚c)

انرژی شکست

Puncture energy (-30˚c)

انرژی شکست

 

Melting temperature (10°c/min)

دمای خمش در زیر بارگذاری

Glass transition temperature (10°c/min)

دمای خمش در زیر بارگذاری

Temp of deflection under load(1.80 MPa) 

دما برای زیر خمش  

Temp of deflection under load(0.45 MPa) 

دما برای زیر خمش  

Temp of deflection under load(8.00 MPa) 

دما برای زیر خمش  

Vicat softening temperature (50 °c/h 50 N)

 

Coefficient of linear thermal expansion(parallel)

ضریب انبساط گرمایی خطی (موازی)

Coefficient of linear thermal expansion(Normal)

ضریب انبساط گرمایی خطی (نرمال)

Burning behaves at 1.5 mm nom. thickens

اشتعال زایی در حداقل ضخامت 1.5 میلیمتر

Thickness Tested

تست ضخامت

UL recognition

شناسایی

Burning behaves. at thickness h

h

اشتعال زایی در ضخامت

Thickness tested

تست ضخامت

UL recognition

شناسایی

Burning behaves. at 5V thickness h

h

اشتعال زایی در ضخامت

Thickness tested

تست ضخامت

UL recognition

شناسایی

Oxygen index

میزان اکسیژن

 

Relative permittivity(100 Hz)

ضریب دی الکتریک

Relative permittivity(1 MHz)

ضریب دی الکتریک

Dissipation factor(100 Hz)

ضریب اتلاف

Dissipation factor(1 MHz)

ضریب اتلاف

Volume receptivity

حجم مقاومت

Surface receptivity

سطح مقاومت

Electric Strength

سطح مقاومت

Comparative tracking index

شاخص پیگیری نسبی

 

Water absorption

جذب آب

Humidity absorption

جذب رطوبت

Density

چگالی

 

Viscosity number

شماره ویسکوزیته

Indicative density (PE only)

 

Luminous transmittance

 

Density of melt

دمای ذوب

Thermal conductivity of melt

رسانایی گرمایی ذوب

Spec.heat capacity of melt

ظرفیت گرمایی ویژه ذوب

Eff thermal diffiusivity

 

Ejection temperature

دمای تزریق

 

Processing conditions acc.ISO

 

Injection molding ,melt temperature

قالب گیری تزریقی ،دمای ذوب

Injection molding ,mold temperature

قالب گیری تزریقی ،دمای قالب

Injection velocity

سرعت تزریق

Pressure at hold

 

Compression Molding, molding temperature

قالبگیری متراکم،دمای قالبگیری

Cooling rate

سرعت سرد شدن

Molding time

زمان قالبگیری

Demolding temperature

دمای دوباره قالبگیری کردن

 

Regional availability : North America

مناطق مورد دسترس

Processing:Injection moalding,Profile Extrusion,Sheet Extrusion,Other Extrusion

 

Delivery From : Pellets

بارگیری: به شکل گلوله

Additives:Release agent

افزودنی:

 

 

قالبگیری تزریقی

Proccesing

 

Injection Moulding, Melt Temperature,recommended:200˚c

عملیات تزریق و دمای ذوب توصیه شده در 200 درجه

Injection Moulding, Mold Temperature,Range:60-100˚c

عملیات تزریق و دمای قالب در محدوده 60-100 درجه

Injection Moulding, Mold Temperature,recommended:90˚c

عملیات تزریق و دمای قالب توصیه شده در90 درجه

 

Processing

 

Extrusion,Pipes, Melt Temperature 175-180 ˚c

 

 

Processing

 

Extrusion,Profiles, Melt Temperature 175-180 ˚c

 

 

Processing

 

Extrusion,Plates, Melt Temperature 175-180 ˚c

 

 
 
Hydro Chloric Acid (36% by mass) at 23˚c اسید هیدروکلریک
Nitric Acid (40% by mass) at 23˚c اسید نیتریک
Sulfuric Acid (38% by mass) at 23˚c اسید سولفوریک
Sulfuric Acid (5% by mass) at 23˚c اسید سولفوریک
Chromic Acid Solution(40% by mass) at 23˚c اسید کرومیک محلول
SAE 10W40 muligrade motor oil at 130˚c  
SAE 80/90 hypoid grade motor oil at 130˚c  
Diesel fuel (pref .ISO 1817 Liquid F) above 90˚c سوخت دیزل
Sodium Hypochlorite solution (10% by mass) at 23˚c هیپوکلریت سدیم محلول
Hydrogen Peroxide at 23 ˚c پراکسید هیدروژن
 
Multi Point Data