پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و ماشین افزار

پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار

لیست وب سایت شرکتهای چینی

لیست وب  سایت شرکتهای چینی

وب سایت

 

 

ردیف

www.smtmould.com

1

 

www.iapchi.com.hk

2

 

www.ijmold.com

3

 

www.palletmold.com

4

 

www.china _kaihua.com

5

 

www.vision_tool.com

6

 

www.szc_b.com

7

 

www. kyodasei.com

8

 

www.henda.com

9

 

www.angomould.com

10

 

www.klmold.com

11

 

www.rich fieldsplastics.com

12

 

www.wellmei.com

13

 

www.cnmould  plas.com

14

 

www.lucky harvest.cn

15

 

www.china zymould.com

16

 

www.dg_hy.com

17

 

www.china _kaihua.com

18

 

www.jkmold.com

19

 

www.meinie.cn

20

 

www.janda.cn

21

 

 

www.kaidaxing.com

 

 

 

22

 

www.vlkcn.com

23

 

www.sun way mold.com

 

24

 

www.hcplastic mold.com

25

 

www_mould.com

26

 

www.mould _tip.com

27

 

www.cen_tech.com

28

 

www.kaid axing.com

29

 

www.fh_tech.com

30

 

www.orans.com.cn

31

 

www.pemold.com

32

 

www.comos_gp.com

33

 

www.kyodasei.com

 

34

www.seal_rp.cn

 

35

 

www.jishengcn.com

 

 

 

36

 

 

 

www.csmolds.com

 

 

37

 

 

www.lapchi.com

38

 

www.piping mould.com

39

 

www.huida mould.com

40

 

 

www.cnhuida.com

 

 

41

 

www.topsolid.com.cn

 

 

42

 

 

www.hkmma.org.hk

 

 

43

www.hkpcpublication.org

 

44

www.ultraform.com.hk

 

45