طراحی سیستم راهگاه

طراحی سیستم راهگاه

 

 

 

خصوصیات سیستم راهگاه کامل

    سیستم راهگاه، پلاستیک مذابی  که از پیستون می آید را در خود جا داده و آن را به حفره قالب هدایت می کند.شکل، ابعاد و اتصال راهگاه به قطعه قالب گیری بر فرایند پر شدن قالب موثر است، بنابراین اثر زیادی بر کیفیت محصول دارد. طرحی که اصولاً بر پایه نقطه نظرهای اقتصادی (انجماد سریع و سیکلهای کوتاه) باشد اغلب با شرایط کیفی به ویژه در قطعات صنعتی ناسازگار است.

    سیستم راهگاه اغلب از اجزاءمتعددی تشکیل می شود. این مورد در قالب های چند حفره ای کاملاً مشهود است. شکل1 سیستک راهگاهی که از اجزاء زیر تشکیل شده است نمایش می دهد:

-       راه تغذیه

-       راهگاهها ( راهگاه اصلی و فرعی) و

-       گلویی ترزیق

 

 

شکل 1 سیستم راهگاه

 

    بوش تغذیه ماده نرم شده را از نازل پیستون می گیرد و آنرا به صفحه ای که از خط جدایش عبور کرده و معمولاً عمود بر راه تغذیه است هدایت می کند. اغلب قالب تک حفره ای فقط یک راه تغذیه دارد، قطعه از راه تغذیه پر می شود.

    راهگاه، راه تغذیه را به گلویی یا گلوییهای تزریق متصل می کند. وظیفه اصلی راهگاه توزیع ماده به صورتی که تمام حفره ها در قالب چند حفره ای همزمان و در شرایط یکسان (فشار و دمای برابر) پر شود است.

    گلویی تزریق، انتقال مواد از راهگاه به حفره قالب (قطعه قالب گیری) را انجام می دهد. برای جدا شدن آسان وتمیز راهگاه زمینه آنباید نازک باشد. همچنین گلویی تزریق باید از ورود پوسته سرد، که در دیواره راهگاه تشکیل می شود، به داخل حفره قالب جلوگیری کند.

 

205 راه تغذیه

    راه تغذیه معمولاً در بوش تغذیه ساخته می شود.پس از این که قالب بسته شد ونازل ماشین با قالب فشرده شد تا نقطه انتقال بین این دو بسته شود، وادمستقیماً از پیستون به داخل راه تغذیه جریان می یابد. این عمل بار منطقه ای بسیار زیادی در قالب ایجاد می کند و قالب در آن نقطه به سرعت ساییده می شود. بنابراین در عمل از بوش تغذیه که معمولاً از فولاد سختکاری شده و در قالب جا زده می شود استفاده می گردد در صورت خرابی یا سایش، این بوش تزریق تعویض می شود.

    سطح تماس به عنوان سطح آب بندی اهمیت خاصی دارد. نقطه سطوح تماس تخت و منحنی به کار می روند. در عمل بندرت از سطوح تخت استفاده می شود. چون فشار آب بندی زیاد تری لازم است.(شکل2). در اغلب موارد سطوح تماس منحنی (کروی) به کار می روند یک گودی کروی عمیق در بوش تزریق ماشین کاری می شود و سر کروی نازل در آن قرار می گیرد (شکل63).

    شکل3 سطح تماس منحتی بین نازل ماشین و بوش تغذیه             شکل 2 سطح تماس تخت بین  نازل ماشین و بوش تغذیه

 

ابعاد سطوح تماس کروی به سیله نشانه هایی که از شکل3 گرفته شده اند با شرایط زیر تعیین می شود.


 

 (31)              

(32)           

که در آن

    شعاع کروی نازل،                 

    شعاع کره گودی بوش تزریق،      

    قطر دهانه نازل و                

    قطر دهانه بوش تزریق.            

 

    اگر این شرایط رعایت نشود، همانطور که در شکل4 مشاهده می شود شیار به وجود می آید، که این شیار از جدا شدن راه تغذیه از قالب پس از انجماد یا بستن نازل جلوگیری می کند .

بر خلاف روش موسوم در اروپا، فقط دو شعاع کره معمول در ایالات متحده وجود دارد: 1/2 , 3/4  inch. تلرانس استاندارد برای سر نازل به صورت  مشخص می شود که شرایط ذکر شده را تأمین می کند.

 

 

 

شکل4 طراحی درست ونادرست سطوح تماس

 

   

    ابعاد انتهایی راه تغذیه، به ابعاد قالب گیری و به ویژه به ضخامت مقطع آن بستگی دارد. چند دستور عمومی باید در نظر گرفته شوند:

-راه تغذیه نباید پیش از هیچ مقطعی منجمد شود تا فشار نگهداری به اندازه کافی منتقل شود. راه تغذیه نباید سنگین تر از حد نیاز باشد چرا که در غیر این صورت زمان سیکل بدون نیاز زیاد می شود.

-جدایی راه تغذیه از قالب باید راحت و با اطمینان انجام شود. بنابراین باید شکل آن مخروطی باشد زاویه مخروط حدود، در هر مورد با بهترین پرداخت بیشتر از  است.

این شرایط منجر به دستورهای شکل5 می شود.

 

 

شکل5 دستورهایی برای اندازه گیری راه      

تغذیه                                         

 

    برای جلوگیری از ایجاد گوشه تیز بین راه تغذیه و قطعه قالب گیری (قالبهای تک حفره ای) وبرای راحت  شدن جریان مواد ، درانتهای راه تغذیه شعاع  توصیه می شود.

    هنگامی که نازل برای آب بندی به بوش تغذیه فشرده می شود، نیروهای گوناگونی، مانند شکل6 ، بر آن اثر می کنند. اصولاً بوش تغذیه تحت تغییر شکل (خیز) متناوب قرار دارد. بنابراین فلانچ بوش، که قطر آن  است، نباید زیاد بزرگ باشد. (گشتاور خمشی). قطر مقطع استوانهای D نیز باید تا حد امکان کوچک باشد تا اختلاف دما بین بوش و قالب حداقل شود. بوش تغذیه که با دمای یکنواخت نیمه ثابت قالب تداخل می کند، همیشه گرمتر است و تمایل به ایجاد اثر، فرو رفتگی، تابیدگی و ... دارد.


شکل6 نیروهای مؤثر بر بوش تغذیه، نیروهای

 

    از نظر استحکامی، شعاع باید بزرگتر باشد.(اثر شکاف در گوشه های تیز بوش سختکاری شده) . هر تغییر شکل حاصل از نیروهایی که از نازل به بوش وارد می شود را می توان با یک طول زیر اندازه، که حد اکثر

/ 0 نظر / 13 بازدید