کربن

کربن

بورون - کربن - نیتروژن


C
Si  
 

 

جدولکامل

عمومی

نام, علامتاختصاری, شماره

کربن, C, 6

گروهشیمیایی

نافلزها

گروه, تناوب, بلوک

14 (IVA), 2 , p

جرمحجمی, سختی

2267 kg/m3,
0.5 (
گرافیت)
10.0 (
الماس)

رنگ

black (graphite)
بی‌رنگ (الماس)
تصویر:C,6-thumb.jpg

خواص اتمی

وزن اتمی

12.0107 amu

شعاع اتمی (calc.)

70 (67)pm

شعاعکووالانسی

77 pm

شعاعوندروالس

170 pm

ساختارالکترونی

<nobpco>[</nobpco>He<nobpco>]</nobpco>2

/ 0 نظر / 21 بازدید