کلیدهای میان بر در کتیا shortcuts in catia

 

 کلیدهای میان بر در کتیا  shortcuts in catia

 

F1 = Help راهنما

F3 = Specification tree پنهان و ظاهر کردن درخت طراحی

Shift + F1 =معرفی دستورات نوار ابزار

Shift + F2 = کنترل موقعیت درخت طرحی

Shift + F3 =       فعال و غیر فعال کردن درخت طرحی برای بزرگ و کوچک کردن و جابجایی   ( معادل کلیک روی میله های درخت طراحی)

Alt + F8 = macros  ماکرو

Alt + Enter = Properties ظاهر شدن خصوصیات موضوع انتخابی

Esc = لغو دستور

Ctrl + Page Up = Zoom In  بزرگنمایی

Ctrl + Page Down = Zoom Out  کوچک نمایی

Ctrl + Tab = نمایش فایل های باز دیگر

Arrow Key = Select           با قرار دادن موس روی چند موضوی روی هم، میتوان یکی از آنها را به دلخواه انتخاب کرد

 

Shift + arrow = Rotate چرخش

Ctrl + arrow = Pan جابجایی

Home = و مانند آن بالاترین موقعیت را نشان میدهد Properties  در نوار ابزار

End =  و مانند آن پایین ترین موقعیت را نشان میدهد  Properties  در نوار ابزار

Page Up = و مانند آن جابجایی  ده تایی بطرف بالا Properties  در نوار ابزار

Page Down = ومانند آن جابجایی  ده تایی بطرف پایین  Prop. در نوار ابزار

 

Ctrl + C = Copy کپی

Ctrl + F = Search (Find) جستجو

Ctrl + G = Selection Sets

Ctrl + N = New

Ctrl + O = Open

Ctrl + P = Print

Ctrl + S = Save

Ctrl + V = Paste

Ctrl + X = Cut

Ctrl + Y = Redo

Ctrl + Z = Undo

از مسیر زیر میتوان Ctrl + Z ) Undo) را تا 99 مرحله افزایش داد

Tools >> Options >> General >> PCS >>Undo >>Stack size 10

 

برای ایجاد یک shortcuts جدید مراحل زیر را طی می کنیم :

1 – از منوی کرکره ای مسیر زیر را انتخاب می کنیم

Tools >> Customize >> Commands

2 - درستون سمت چپ این پنجره  All Command  را انتخاب می کنیم

3 - در ستون سمت راست پنجره گشوده شده ، دستور مورد نظر را انتخاب می کنیم بعنوان مثال دستور Exit Workbench را انتخاب می کنیم .

4- Show Properties را در پنجره  اننخاب می کنیم

5- حال Shortcut مورد نظر را در قسمت  Accelerator تایپ می کنیم .مثلاً F2  و یا  Ctrl+1و یا هر کلید دیگری که قبلاً استفاده نشده باشد .

بعد از Close کردن این پنجره کلید میانبر مذکور فعال می شود .

 

/ 0 نظر / 16 بازدید