٭فرز کاری milling٭

 

٭فرز کاری        milling٭

  

  براده برداری روی قطعات مدورو بی شکل به صورت منظم و نامنظم را فرز کاری گویند.

 

 

v        انواع ماشینهای فرز

 

 

1.   ماشین فرز افقی:

 

هرگاه میله فرزیا میله کارعمود برسطح زمین باشداین دستگاه به نام ماشین فرز عمودی است.در ماشینهای فرز افقی ابزار کار حرکت اصلی را داشته و قطعه کار حرکت پیشروی و تنظیم باررا انجام می دهد.ماشین فرز افقی از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

 

a-بدنه                                            -gمیزماشین

 

-bمیله کار                                       h-بازوی یاتاقان گیر

                

c-جعبه دننده اصلی                             -iپایه یاتاقان گیر

 

 d-جعبه دننده حرکت پیشروی                j-محور انتقال حرکت به میز

 

- e میز گونیائی                                -kحلزون وچرخ حلزون 

                                                 

   

 

   

محور اصلی:

محور اصلی ماشینهای فرز به وسیله الکترو موتوری از طریق یک جعبه دننده به گردش در می اید.این جعبه دننده معمولا 18 دورمختلف برای گردش محور اصلی را امکان پذیر میکند. به کمک یک کلاچ و یا تعویض دور الکترو موتورمیتوان جهت گردش محور اصلی را تعویض نمود.

 

 

بدنه:

بدنه ماشین حامل قسمتهایی دیگرمانندمیزگونیایی‚کشوئی عرضی میز ماشین‚یاتاقان گیر‚محور اصلی و جعبه دننده اصلی میباشد.

 

 

میز گونیایی:

این میزدرجهت عمودی با مکانیزم پیچ و مهره به صورت دستی یا اتومات قابل حرکت می باشد.در داخل میز گونیایی جعبه دننده پیشروی وجود دارد.بکمک این میتوان مقدار حرکت پیشروی مورد نظر راتنظیم کرد.

 

 

این جعبه دننده در ماشینهای بزرگ توسط الکتروموتور جداگانه به کار میافتد ولی درماشینهای فرزی که جعبه دنده اصلی و جعبه دنده پیشروی انها الکترو موتور مشترکی دارند‚حرکت جعبه پیشروی از طریق یک محورمفصلی می باشد.

 

 

کشوئی عرضی:

کشوئی عرضی روی میز گونیایی سوار شده و به کمک راهنمای دمچلچله ای وبا مکانیزم پیچ ومهره می تواند حرکت پیشروی را به وسیله دست ویا به صورت اتومات تامین نماید.

 

 

میز ماشین:

میز ماشین روی کشوی عرضی سوار شده و درجهت طولی قابل حرکت می باشد.در روی میز شیارهای T شکل سراسری برای بستن گیره‚دستگاه تقسیم و یا قطعه کارتعبیه شده است.برای بردن قطعه کار نزدیک تیغه  فرز‚حرکت پیشروی سریع که به نام حرکت خرگوشی معروف است تعبیه شده است.

 

  

 

 

2.ماشین فرز عمودی:

ساختمان این ماشینها شبیه ماشینهای فرز افقی می با این تفاوت که محور اصلی ماشین در اینجابه حالت عمودی یاتاقان بندی شده است.معمولا برای کارهای پیشانی تراشی مورد استفاده قرارمی گیرد.کله گی این ماشین حول محوری قابل انحراف بوده وبدین طریق می توان ان را برای فرزکاری سطوح شیبدارمورد استفاده قرارداد.

   

     

 

محاسن ماشین فرز عمودی:

    .1قدرت مانوردهی بیشتری را دارد.

2.ابزارهای ان نسبت به سشیر دستگاها ارزانتر است.

3.راندمان ان بالاتر است.

 

 

   

 

3.ماشین فرز اونیورسال:

این ماشین دارای میله کار افقی و عمودی بوده و ساختمان آن شبیه ماشین فرز افقی می باشد.با این تفاوت که میز آن 45درجه به چپ و راست قابل انحراف است.در این ماشین حرکت میله هادی میز ازطریق چرخ دنده های تعویضی به دستگاه تقسیم منتقل شده وحرکت دورانی قطعه کار را امکان پذیر می کند.بدین ترتیب علاوه بر کارهای ‚شیارها‚چرخ دنده‚ تیغه فرزها‚ برقوهای مارپیچ وچرخ های حلزون را تراشید.

 

          

 

 

 

تعریف تیغه فرز:

برای برا ده برداری از قطعه کاردر فرز کاری از تیغه چند لبه ای استفاده می شود که ان را تیغه فرز می نامند. لبه های تیغه فرز کرم گوه ای دارند (مانند رنده تراشکاری)  که در روی محیط کار قراردارند. در فرز کاری هری

/ 0 نظر / 9 بازدید