نکات مهم در طراحی قطعات پلاستیکی

نکات مهم در طراحی قطعات پلاستیکی :

در طراحی قطعات پلاستیکی ،استفاده از ضخامتیکسان در تمامی قسمتهای یک قطعه از تابیدگی قطعه ، فرو رفتگی سطح و ایجاد نقاط تنشجلو گیری میکند. زیرا دیواره های ضخیم باعث کند شدن فرایند سرد شدن مذاب نسبت بهدیواره های نازک تر میشود اما در مواردی که تغییر ضخامت اجتناب ناپذیر باشد بایداین امر به تدریج انجام بپذیرد.

ضخامت دیواره ها در فرایند تزریق معمولا بین 2تا4 میلیمتر میباشد اما با ضخامت 5/.0 نیز قابل ساخت میباشد. کم کردن ضخامت دیوارهها از اهمیت زیادی در سرعت سرد شدن و در نتیجه مواد اولیه مصرفی کمتر سرعت تزیق ودفعات تزریق بیشتر و سبکی قطعه را در پی دارد.تو خالی نمودن محل هایی که دارایضخامت زیادی هستند میتواند باعث یکسان سازی دیواره ها شده و مشکلات ضخامت زیاد جلوگیری کند.

استفاده از پشت بند و دیواره هایی به نامریب میتواند از تابیدگی قطعه و دیواره ها جلوگیری کند،ریب استحکام خمشی دیواره هارا افزایش داده و از افزایش ضخامت دیواره ها جلو گیری کرد و استحکام مورد نظر رابدست آورد و ممان اینرسی آنرا افزایش داد.

ضخامت ریب باید از ضخامت دیواره پلاستیکیکمتر باشد تا باعث فرو رفتگی در دیواره نشود. ضخامت ریب حدود 40 تا 60 درصد ضخامتدیواره باید باشد، همچنین محل اتصال ریب به دیواره باید از قوس و گوشه گرد استفادهکرد.

در نقاطی که چند ریب به هم میرسند میتوانفضایهای خالی در محل تلاقی ریب ها ایجاد کرد تا حالت مکش وفرو رفتگی در محل تلاقیجلو گیری نمود.

ارتفاع یک ریب باید از سه برابر ضخامت بدنهکمتر باشد و همچنین فاصله دو ریب از دو برابر ضخامت دیواره اصلی کمترنباشد.

راستا و جهت ریبها باید بر مبنای جهت واردآمدن بارهای خمشی انتخاب شود در غیر این صورت ریب هیچ تاثیری در استحکام نخواهدنداشت.

برای ایجاد فضاهای بسته شدن اتصالاتی مثلپیچ و غیره از باس BOSS استفاده میشود. ضخامت باس کمتر از 60درصد ضخامت دیواره اصلی میباشد. در صورتی که باس در محلی باشد که فرو رفتگی قطعه قابل چشم پوشی باشد میتوان ازدیواره ضخیم تری در محل قرار گیری باس استفاده کرد تا مقاومت بیشتری در برابر تنشحاصله ازبسته شدن پیچ داشت. شعاع گردی محل اتصال باس به بدنه اصلی باید بزرگتر ازیک چهارم ضخامت دیواره اصلی باشد.

باس را میتوان با استفاده از پشت بندمستحکمتر کرد. با اضافه کردن دیواره هایی باس را به بدنه اصلی متصل میکنیم. محلاتصال باس به بدنه در برابر بسته شدن پیچ مقاومت کمتری دارد و میتوان این محل ها رابا پشت بند تقویت کرد تا در مقابل تنشهای حاصله استحکام بیشتری داشتهباشد.

لبه های تیز محل تمرکز تنش میباشند ، اینلبه ها در محل های مختلفی چون محل اتصال باس یا ریب به دیواره اصلی قطعه به وجود میآیند، برای کاهش هین تنش می توان با گرد کردن لبه ها از این تمرکز و ضعیف شدن قطعهجلوگیری کرد. این گرد کردن را در اصطلاح فیلت Fillet مینامند. استفاده از فیلت علاوهبر جلوگیری از تمرکز تنش،روانی حرکت مواد پلاستیکی را در زمان تزریق به وجود میآورد، عموما در گوشه ها شعاع فیلت داخلی نصف ضخامت دیواره اصلی و شعاع فیلت در لبهخارجی را 5/1 برابر ضخامت دیواره اصلی در نظر میگیرند. در صورتی که امکان داشتهباشد مقادیر بیشتر از این نیز مجاز است.

در نواحی از قطعه که دیواره هایی مانند ریبو باس وجود دارند ، در صورت داشتن ضخامتی بیش از ضخامت بدنه اصلی ممکن است پدیده ایبه نام مکش و به تبع آن چروکیدگی Shrinkage بوجود می آید. دلیل این مساله دیرتر سرد سرد شدن اینمناطق به دلیل ضخامت بیشتر می باشد. این مساله باعث می شود که به دلیل انقباض سایرنواحی در اثر خنک شدن سریع تر ، قسمتی از مواد پلاستیکی بدنه اصلی ، به آن مکیدهشده و فرو رفتگی هایی در بروی سطح بیرونی قطعه بوجود می آید که از نظر ظاهری لطمهزیادی به قطعه پلاستیکی وارد می آورد. دراین راستا باید از به وجود آمدن نواحیدارای ضخامت بیشتر از بدنه اصلی ، با استفاده از راه کارهای طراحی جلوگیریشود.

برای سهولت در خروج قطعات پلاستیکی از قالب،زاویه ای برای دیواره های قطعه در نظر گرفته می شود که به آن درفت Draft یا زاویه خروج قالب می گویند. میزان این زاویه در کمترین حالت 1 تا 2 درجه می باشد. اگر قرار است بروی قطعه بافتخاصی ایجاد شود، به ازای هر 025/0 میلیمتر عمق بافت، باید 5/1 درجه زاویه اضافیبرای درفت در نظر گرفته شود. برای ایجاد جاذبه بصری و زیبایی شناختی و نیز برای حککردن نوشته های خاص بروی بدنه قطعات یا مخفی کردن نقص های احتمای سطوح می توان ازبافت یا نوشته های خاص بر روی بدنه استفاده کرد. در این صورت باید اصول درفت را کهدر قبل توضیح داده شد بر مبنای عمق بافت یا نوشته رعایت نمود.

در قسمتهایی که برای بسته شدن پیچ ها در نظرگرفته می شود، به دلیل وارد آمذن تنش پیچشی در هنگام بسته شدن پیچ، باید با در نظرگرفتن روش هایی میزان تنش که به قطعه خسارت وارد می کند را کاهشداد.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید