پلی اکسی متیلنPOM H4320

معرفی محصول

High molecular weight grade for the extrusion of semifinished product.particularly thick walled product can be extruded at high output rates.the material also featuers high thermal stability and low discoloration.
Abbreviated designation according to ISO 1043: POM
Designation according to ISO 9988-1,POM-K,E-GNR,01-002.

 

 

Single Point Data

داده تک نقطه

 

Rheological properties

خواص فیزیکی

Melt Volume-Flow Rate

2.2

cm3/10 min  

ISO 1133

حجم ذوب - سرعت سیال

Temperature

190

˚c

ISO 1133

دما

Load

2.16

kg 

ISO 1133

بارگذاری

Molding shrinkage (parallel)

2.2

ISO294-4,2577

افت قالب یا جمع شدگی قالب (پارالل)

Molding shrinkage (normal)

2.1

ISO294-4,2577

افت قالب یا جمع شدگی قالب (نرمال)

 

Mechanical properties

خواص مکانیکی

Tensile Modulus

2600

MPa

ISO527-1/-2

مقدار کششش پذیری

Yield stress

63

MPa

ISO527-1/-2

تنش تسلیم

Yield strain

10

%

ISO527-1/-2

میزان کرنش

Nominal strain at  break

31

%

ISO527-1/-2

حداقل کرنش در  شکستن

Stress at 50% Strain

*

MPa

ISO527-1/-2

میزان فشار در 50%کرنش

Stress at break

*

MPa

ISO527-1/-2

تنش تسلیم

Strain at break

*

%  

ISO527-1/-2

میزان کرنش

Tensile creep modulus (1 h)

1800

MPa 

ISO 899-1

مقدار کششش پذیری در رفتگی

Tensile creep modulus (1000 h)

1300

MPa

ISO 899-1

مقدار کششش پذیری در رفتگی

Charpyimpact strength(+23˚c)

250

KJ/m2  

179/1 eU

استحکام برخورد (پاندولی)

Charpy impact  strength (-30˚c)

180

KJ/m2  

179/1 eU

استحکام برخورد (پاندولی)

Charpy notches impact strength (+23˚c)

6

KJ/m2  

179/1 eA

استحکام ضربه ای در حالت دارای  شیار(پاندولی)

Charpy notches impact strength (-30˚c)

5.5

KJ/m2  

179/1 eA

استحکام ضربه ای در حالت دارای  شیار(پاندولی)

Tensile notches impact strength (+23˚c)

*

KJ/m2  

ISO 8256/1

کشش ضربه ای در حالت دارای شیار(پاندولی)

Puncture -maximum forced (+23˚c)

-

N  

ISO 6603-2

حداکثر نیروی شکست

Puncture -maximum forced (-30˚c)

-

N  

ISO 6603-2

حداکثر نیروی شکست

Puncture energy (+23˚c)

-

J

ISO 6603-2

انرژی شکست

Puncture energy (-30˚c)

-

J

ISO 6603-2

انرژی شکست

 

Thermal properties

خواص حرارتی (گرمایی)

Melting temperature (10°c/min)

166

˚c

ISO 11375-1/-3

دمای خمش در زیر بارگذاری

Glass transition temperature (10°c/min)

-

˚c

ISO 11375-1/-2

دمای خمش در زیر بارگذاری

Temp of deflection under load(1.80 MPa) 

95

˚c

ISO 75-1/-2

دما برای زیر خمش  

Temp of deflection under load(0.45 MPa) 

155

˚c

ISO 75-1/-2

دما برای زیر خمش  

Temp of deflection under load(8.00 MPa) 

*

˚c

ISO 75-1/-2

دما برای زیر خمش  

Vicat softening temperature (50 °c/h 50 N)

150

˚c

ISO 306

 

Coefficient of linear thermal expansion(parallel)

1.2

E-4/˚C

ISO 11359-1/-2

ضریب انبساط گرمایی خطی (موازی)

Coefficient of linear thermal expansion(Normal)

-

E-4/˚C

ISO 11359-1/-2

ضریب انبساط گرمایی خطی (نرمال)

Burning behaves at 1.5 mm nom. thickens

HB

class

IEC 60695-11-10

اشتعال زایی در حداقل ضخامت 1.5میلیمتر

Thickness Tested

1.6

mm

IEC 60695-11-10

تست ضخامت

UL recognition

UL

-

-

شناسایی

Burning behaves. at thickness h

HB

class

IEC 60695-11-10

h

اشتعال زایی در ضخامت

Thickness tested

0.8

mm

IEC 60695-11-10

تست ضخامت

UL recognition

UL

-

-

شناسایی

Burning behaves. at 5V thickness h

-

class

IEC 60695-11-20

h

اشتعال زایی در ضخامت

Thickness tested

-

mm

IEC 60695-11-20

تست ضخامت

UL recognition

-

-

-

شناسایی

Oxygen index

15

%

ISO 4589-1/-2

میزان اکسیژن

 

/ 0 نظر / 13 بازدید